Dlaczego warto sporządzić testament?

30 czerwca 2022

Testament jest jedyną możliwością powołania konkretnych osób do spadku oraz określenia wysokości ich udziałów. W przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Testament jest również jedyną możliwością rozporządzenia konkretnymi składnikami majątku spadkowego. Z mocy ustawy spadkobiercy dziedziczą spadek w określonych częściach ułamkowych, a nie określone jego składniki. Oznacza to, że w przypadku większej ilości spadkobierców będą współwłaścicielami każdej z rzeczy wchodzących w skład spadku, np. mieszkania czy samochodu. Może to znacznie utrudniać rozporządzanie składnikami majątku, np. ich zbywanie – do takiej czynności konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. Sporządzając testament można określić na czyją rzecz ma przypaść konkretny składnik majątku.

Warto także zaznaczyć, że testament można odwołać, zmienić w całości lub części. W przypadku odwołania jedynie część testamentu, pozostaje on w mocy w pozostałej części.

Kto może napisać testament?

Zdolność testowania, a zatem sporządzania i odwołania testamentu, mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego, że co do zasady sporządzić testament może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona. Pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga się w chwili sporządzania lub odwoływania testamentu. Późniejsza jej utrata nie wpływa na ważność sporządzonego testamentu.

Ochrona najbliższej rodziny

Pominięcie w testamencie niektórych spadkobierców ustawowych może skutkować powstaniem na ich rzecz roszczenia o zachowek.

Do zachowku uprawnieni są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku, gdyby nie sporządził testamentu. Oznacza to, że roszczenie to nie będzie przysługiwało osobie, która:

  • została uznana za niegodną dziedziczenia,
  • odrzuciła spadek,
  • zawarła umowę o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • została wydziedziczona.

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, w razie ich niepowołania, przysługuje roszczenie o zachowek w wysokości wynoszącej połowę (2/3 w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy i małoletnich) udziału, który odziedziczyliby w wyniku dziedziczenia ustawowego.

Warto więc sporządzić testament, aby zadbać o podział majątku zgodny z wolą spadkodawcy.

aplikant radcowski Aneta Jagodzińska

Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny