Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

30 czerwca 2022

Zarządca sukcesyjny pełni kluczową rolę w instytucji zarządu sukcesyjnego. Jest osobą, która działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw przedsiębiorstwa przez okres trwania zarządu sukcesyjnego.

Zarządcą sukcesyjnym może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Potocznie można stwierdzić, że może nim być każda osoba dorosła. Nie może nim zatem zostać osoba, która nie ukończyła lat 18 oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.

Jakie są przeszkody do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego?

Prawo wyraźnie zabrania pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której wobec osoby prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugą sytuacją jest prawomocne orzeczenie środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

Czy zarządca sukcesyjny musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zarządzania przedsiębiorstwem?

Przepisy nie stawiają żadnych wymagań odnośnie kwalifikacji zarządcy sukcesyjnego. Pożądaną sytuacją jest oczywiście, gdy zarządcą sukcesyjnym jest właściciel przedsiębiorstwa w spadku. Będzie z pewnością zainteresowany właściwym prowadzeniem przedsiębiorstwa. W praktyce najczęściej zarządcą sukcesyjnym zostaje spadkobierca lub jeden ze spadkobierców, bo to najprostsze rozwiązanie.

Przepisy nie ustanawiają daleko idących przesłanek, które powinien spełnić zarządca sukcesyjny. Należy jednak pamiętać, że wybór zarządcy sukcesyjnego powinien zostać dokonany w sposób staranny. Osoba ta będzie bowiem, być może nawet przez okres 5 lat, zarządzała przedsiębiorstwem w spadku. Musi być zatem godna zaufania i odpowiednia do kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy.

aplikant radcowski Aneta Jagodzińska

Źródła:

– ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

– J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019.