O fundatorze fundacji rodzinnej

20 października 2023

Najważniejszą osobą w fundacji rodzinnej jest fundator. To właśnie dzięki niemu powstaje fundacja rodzinna. To on ustala zasady jej funkcjonowania w statucie i wyposaża fundację rodzinną w majątek.

Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?

Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundacji rodzinnej nie może więc założyć osoba prawna czy też jednostka organizacyjna, ani dziecko. Fundator może ustanowić fundację rodzinną w drodze aktu założycielskiego lub na mocy testamentu, wtedy fundacja rodzinna powstaje dopiero po jego śmierci. Regulacje prawne umożliwiają założenie fundacji rodzinnej przez więcej niż jednego fundatora w drodze aktu założycielskiego. Fundacja rodzinna ustanowiona na mocy testamentu może mieć tylko jednego założyciela.

Główne zadania fundatora

Podstawowym obowiązkiem fundatora jest wniesienie majątku założycielskiego fundacji rodzinnej (minimum 100 000 zł). Musi również sporządzić spis tego majątku oraz ustanowić statut fundacji, którą powołał w testamencie lub akcie założycielskim.

Do obowiązków fundatora należy także ustanowienie organów fundacji rodzinnej, czyli:

  • zarządu,
  • rady nadzorczej (o ile została uwzględniona w statucie) oraz
  • zgromadzenia beneficjentów.

O organach fundacji rodzinnej pisaliśmy więcej tutaj.

Dodatkowo fundatorowi może zostać przyznane prawo do dokonywania zmian w statucie. Warto taką możliwość wprowadzić. Dzięki temu będzie posiadał wpływ na działalność fundacji rodzinnej za swojego życia– może na nowo ustalić jej cele, przedmiot działalności oraz wytyczne w zakresie zarządzania majątkiem.

Czy fundator odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej?

Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej. Jednak to fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Fundacja rodzinna odpowiada także za wykonanie powstałego po jej ustanowieniu obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora. Odpowiedzialność fundacji rodzinnej ogranicza się jednak do wartości mienia wniesionego przez fundatora według stanu z chwili wniesienia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela.

Podsumowanie

Fundator pełni najważniejszą funkcję w fundacji rodzinnej. To dzięki niemu fundacja rodzinna rozpoczyna swoją działalność. Od jego decyzji zależy  zaprojektowanie sposobu, w jaki fundacja rodzinna ma funkcjonować i jakie realizować cele.

dr Martyna Komarowska-Horosz, radca prawny

 

Źródło:

ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej