Podstawowe założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej

30 czerwca 2022

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej szczegółowo określa założenia jej funkcjonowania. Przede wszystkim fundacja rodzinna zarządza i zapewnia ochronę majątku fundatora i spełnia określone świadczenia na rzecz beneficjenta.

Choć przepisy o fundacji rodzinnej nie zostały jeszcze uchwalone, planując sukcesję zgromadzonego majątku warto przyjrzeć się bliżej jej założeniom.

Zgodnie z projektem ustawy, fundacja rodzinna będzie posiadała osobowość prawną, którą uzyska poprzez wpis do specjalnego rejestru fundacji rodzinnych. 

Fundator i beneficjent

Fundatorem w rozumieniu projektu ustawy będzie mogła zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być więcej niż jedna osoba, np. małżonkowie. Fundator powoła fundację rodzinną na podstawie oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. 

Natomiast beneficjentem czyli osobą, która zgodnie z wolą fundatora będzie odnosić określone korzyści, będzie mogła zostać osoba fizyczna, nie koniecznie spokrewniona z fundatorem, albo organizacja pożytku publicznego. Beneficjent i jego uprawnienia określone będą na liście beneficjentów.

Organy zarządzające fundacją

Zasady funkcjonowania fundacji będzie określał statut, w którym znajdą się między innymi postanowienia dotyczące organów zarządzających czy odpowiedzialności.

Organem zarządzającym fundacji będzie zarząd, który poprowadzi sprawy fundacji rodzinnej i będzie reprezentował ją na zewnątrz. Przewiduje się, że fakultatywnie będzie można powołać radę protektorów. Radzie przypisuje się  funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie. Projekt ustawy przewiduje również powołanie zgromadzenia beneficjentów, którego główną kompetencją będzie zatwierdzanie działań zarządu i uzupełnianie jego składu.

Majątek i odpowiedzialność

Majątek fundacji rodzinnej, zgodnie z projektem, stanowić będzie mienie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fundator będzie musiał wnieść do fundacji rodzinnej fundusz założycielski przeznaczony na realizację jej celów, którego wartość wyniesie co najmniej 100 000 złotych. 

Założono, że fundacja rodzinna będzie ponosić odpowiedzialność solidarną za zobowiązania fundatora powstałe przed utworzeniem fundacji rodzinnej. Zasadniczo będzie również ponosiła subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne fundatora powstałe po utworzeniu fundacji rodzinnej.

Opodatkowanie

Kwestia opodatkowania działalności fundacji wprowadzi szereg zmian w ustawach podatkowych. W szczególności, na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, przewiduje się nieopodatkowywanie nabycia świadczeń fundacji rodzinnych przez najbliżej spokrewnionych z fundatorem członków jego rodziny. 

Obecnie projekt ustawy o fundacji rodzinnej jest na etapie opiniowania. O postępach w pracach legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

dr Martyna Komarowska-Horosz

Źródło:

projekt ustawy o fundacji rodzinnej z dn.  15.10.2021 r.

 

Fundacja rodzinna sposobem na kumulowanie rodzinnego majątku – Bieluk Spadki